Om klubben

Download PDF

Logga sidotext

Svenska Jaguarklubben har fler än 3 300 medlemmar och är ideell inofficiell förening för entusiaster. Klubben är en del av Motorhistoriska Riksförbundet, bildades 1972 på Skokloster och är oberoende av Jaguar Land Rover och dess återförsäljare.

Klubbens huvudsyfte är att främja och stimulera intresset för att köra, vårda och bevara alla modeller av Jaguar, Daimler, Swallow, SS och Lanchester (TM). Varje år genomför våra lokala kontaktpersoner över 300 medlemsträffar och arrangemang från Ystad till Gällivare. Klubben har medlemmar i alla åldrar.

Det finns inget kontor eller kansli i klubben, utan alla jobbar ideellt hemifrån. Kontakta gärna oss i styrelsen om du har frågor. Du hittar våra ansvarsområden och kontaktuppgifter under menyn Styrelse.

Klubbens Stadgar (uppdaterade av årsmötet 2014)

 

Klubbens hållbarhetspolicy
(Antagen av årsmötet 2014)

Jaguarklubben verkar för att sprida, skapa och utveckla ett intresse kring alla modeller av Jaguar. Klubben ska verka för att fler Jaguarer brukas genom att stimulera och underlätta inköp och att förhöja glädjen av att äga och köra riktiga bilar. Klubben ska genom varierade arrangemang erbjuda meningsfull och givande samvaro bland medlemmar och gäster. Verksamheten drivs av entusiaster i hela landet, där medlemmarna ingår i ett väl utvecklat nätverk av kunskap och erfarenhet.

Nedanstående policy beskriver och stadfäster en grundläggande och gemensam syn gällande hållbarhet och hanteringen av hållbarhetsfrågor inom Svenska Jaguarklubben.
Policyn gäller för hela klubben, dess funktionärer och dess aktiviteter. Med hållbarhet avses inte bara hållbarhet ur miljösynpunkt utan även avseende produkters tillverkning, distribution och andra aspekter som påverkar människors liv. Jaguarklubben har ingen möjlighet att själv utvärdera produkter utan väljer att använda de etablerade tjänster och märkningar som finns på detta område.

  • Genom sin verksamhet har klubben en uppenbar påverkan på miljön. Svenska Jaguarklubben åtar sig därför att ständigt förbättra sin miljörelaterade verksamhet och ska arbeta förebyggande med miljöfrågor.
  • Svenska Jaguarklubben följer gällande miljölagstiftningar och andra krav. *
  • Svenska Jaguarklubbens primära fokus är dess faktiska miljöpåverkan.
  • Svenska Jaguarklubben anser att fordons miljöpåverkan skall bedömas utifrån dess faktiska användande under hela dess livscykel.
  • Genom att verka för att fordon inte tas ur drift minskar miljöbelastningen då resurser och energi inte tas i anspråk för att tillverka nya fordon.
  • Jaguarklubbens medlemmar och funktionärer skall alltid tillse att miljöfarligt avfall från verksamheten hanteras i enlighet med gällande regelverk och så långt som möjligt återvinns.
  • Hållbarhetsaspekten ska ingå som en naturlig del vid planering och genomförande av aktiviteter. Klubben ska aktivt verka för att produkter och tjänster som har någon form av miljö- och hållbarhetsmärkning såsom Fairtrade, Krav, Svanmärkt m.m. utgör ett kriterium för utvärdering vid planeringen av aktiviteter, transporter, inköp och resor.
  • Jaguar har som målsättning att genomföra sin verksamhet på ett sådant sätt att den bidrar till att förbättra människors liv (improve lives).
  • Genom att använda Jaguars officiella offsetprogram bidrar klubbens till att förbättra inte bara miljön utan även levnadsförhållandena för de personer som kan erbjudas arbete inom offsetverksamheten, ofta i tredje världen och områden med stor fattigdom. Klubben uppmanar sina medlemmar att använda sig av denna möjlighet.

* uppfyller ISO 14001

Jaguarklubben är medlem i Motorhistoriska Riksförbundet